สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ นักวิชาการสิทธิมนุษยนชนปฏิบัติการ ปี2560 (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

180฿

คำอธิบาย

สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ นักวิชาการสิทธิมนุษยนชนปฏิบัติการ ปี2560   (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

สารบัญ
1. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
2. ความรู้เกี่ยวกับกลไกการส่งเสริมสิทธิ มนุษย์ระหว่างประเทศ
3. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2560)
4. ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชนทั้งในและต่างประเทศและการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม