SP-433 สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาสังคม สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-433 สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาสังคม สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว ล่าสุด

สารบัญ
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบัน ครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ ความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบ อาเซียน (ASEAN)
– แผนพัฒนาสตรี ( พ.ศ. 2555 – 2559)
– การจัดเก็บข้อมูลสถิติเบื้องต้น
– การจัดเก็บข้อมูลสถิติ
– แนวข้อสอบ การวิจัยและพื้นฐานทางสถิติ
– แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
– การคิดวิเคราะห์ด้านการพัฒนาสังคม
– การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบนักพัฒนาสังคม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY