เจาะข้อสอบ 1700 ข้อ ก.พ. 4 ครบทั้ง 3 วิชา ปี 2560 ล่าสุด (โดย SHEET FOR G)

229฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1700 ข้อ ก.พ. 4 ครบทั้ง 3 วิชา ปี 2560 ล่าสุด  (โดย SHEET  FOR  G)

สารบัญ
• แบบทดสอบ สำนักงานก.พ.
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาความสามารถทั่วไป
– วิชาภาษาไทย

• สดมภ์ สรุป-แนวข้อสอบการวิเคราะห์ สดมภ์

• ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
ความสามารถทางด้านคิดคำนวณ
– อนุกรมเวลา : สรุปวิธีคิด – แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
– การวิเคราะห์ข้อมูล: สรุปวิธีคิด – แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
– คณิตศาสตร์ทั่วไป : สรุปวิธีคิด – แก้โจทย์ – สรุป สูตร – แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
– อุปมา-อุปไมย : สรุปวิธีคิด – พร้อมแนวข้อสอบ
– ตรรกศาสตร์-สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ : สรุปหลักการ – พร้อมข้อสอบ
– เงื่อนไขภาษา – สรุปความจากภาษา : สรุปหลักคิด – พร้อมแนวข้อสอบ
– เงื่อนไขสัญญลักษณ์-สรุปความจากสัญลักษณ์ – พร้อมแนวข้อสอบ

วิชาภาษาไทย
ความเข้าใจภาษา
– สรุปหลักการคิด – แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
– สรุปหลักการคิด – แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว

• การใช้ภาษา
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
1.แนวข้อสอบ – แบบที่ 1
2. แนวข้อสอบ – แบบที่ 2

– การเรียงข้อความ

– ความสามารถในการใช้คำหรือกลุ่มคำ
1.สรุปการใช้คำให้ตรงกับความหมาย
2.ตัวอย่างคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
3.แนวข้อสอบเติมคำ – การใช้กลุ่มคำ
– รวมแนวข้อสอบภาษาไทย

• ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
– แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
– สรุป + แนวข้อสอบ – Reading
– แนวข้อสอบ – Vocabulary
– แนวข้อสอบ – Structure Sentence
– สรุป- หัวใจไวยากรณ์ – ประเด็นสำคัญ
– แนวข้อสอบ – Grammar
– แนวข้อสอบ – Conversation
ราคา 229 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G