,

ฺBC-7073 คู่มือสอบภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

270฿

ฺBC-7073  คู่มือสอบภาค ก ก.พ. ระดับ 3  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

สารบัญ

 «  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (ความสามารถด้านการคิดคำนวณและความสามารถด้านเหตุผล)

          Øอนุกรม

          Øคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 1

          Øคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 2

          Øคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 3

          Øการวิเคราะห์ข้อมูล

          Øเงื่อนไขสัญลักษณ์

          Øเงื่อนไขภาษา

          Øการสรุปความทางตรรกศาสตร์

          Øอุปมา – อุปไมย


ความรู้ด้านภาษาไทย

          Øการเรียงประโยค                                                                       

          Øการเขียนภาษาให้ถูกต้อง

          Øบทความ

          Øทฤษฎีคำเชื่อมบุพบทและสันธาน

          Øความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญ

          Øแนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ 1.

          Øแนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ 2.


*
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  (Conversation, Grammar, Word, Letter, Reading comprehension)

          Øแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.

          Øแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.    

Scroll to Top