นิติกร วุฒิ ป.ตรี ศาลยุติธรรม สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ

300฿

คำอธิบาย

นิติกร วุฒิ ป.ตรี ศาลยุติธรรม สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ

สารบัญ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
พระราชบัญญัติระเบียบราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติระเบียบราชการศาลยุติธรรม(ฉบับที่2) พ.ศ2551
เก็งข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
เฉลยเก็งข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลยุติธรรมพ.ศ.2543
ระเบียบคณะกรรมการการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่ง
ของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2552
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2555
เก็งข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
เฉลยเก็งข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
เก็งข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
สรุปสาระสำคัญประกฎหมายอาญา
สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เก็งข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายอาญา
เก็งข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เก็งข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปสาระสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต