BC-8123 คู่มือ+ข้อสอบ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

250฿

คำอธิบาย

BC-8123 คู่มือ+ข้อสอบ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ
• ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม คุณธรรมของศาลยุติธรรม
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบ
• ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขถึง ฉบับที่ 2
– เจาะแนวข้อสอบ
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– เจาะแนวข้อสอบ

 

ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
• ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER