CA-293 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ข้อมูลครบตามหลักสูตรการสอบ

250฿

คำอธิบาย

CA-293 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ข้อมูลครบตามหลักสูตรการสอบ

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมาของสำนักงานศาลยุติธรรม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ.2557)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของข้าราชการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี