สุดยอดแนวข้อสอบ 600 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน ปี 2560

130฿

คำอธิบาย

สุดยอดแนวข้อสอบ 600 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน ปี 2560

สารบัญ
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหาาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
– ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
– พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 130 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม