รวมข้อสอบ 900 ข้อ จพง.การเงินและบัญชีศาลยุติธรรม พร้อมเฉลย ล่าสุดปี 60

220฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 900 ข้อ จพง.การเงินและบัญชีศาลยุติธรรม พร้อมเฉลย ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2560
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (200 คะแนน)
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวน
– อนุกรม
– โจทย์คณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
– ความสามารถด้านตัวเลข
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
– อุปมาอุปไมย
– การสรุปความ
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
– การหาตัวร่วม
– การห่าตัวต่าง
– การหาคำเข้าพวก
– การหาคำไม่เข้าพวก
วิชาภาษาไทย (50 คะแนน)
1. ความเข้าใจภาษา
– แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
– แบบที่ 2 บทความ
2. การใช้ภาษา
– แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
– แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
– แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
วิชาภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)
– การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension)
– คำศัพท์ (Vocabulary)
– โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence)
– หลักไวยากรณ์ (Grammar)
– การสนทนา (Conversation)
วิชาความรู้เกี่ยวเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (30 คะแนน)
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (200 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
– พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
– ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาน และการพัสดุ
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. 2556

 

วิชาภาษาอังกฤษ (30คะแนน)
– การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension)
– คำศัพท์ (Vocabulary)
– โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence)
– หลักไวยากรณ์ (Grammar)
– การสนทนา (Conversation)
วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (30 คะแนน)
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตแหน่ง (ภาค ข) (200 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
– พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
-ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
-ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วย ค่าธรรมเนียมศาลเงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. 2556

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ