สรุปสาระสำคัญ พร้อมแนวข้อสอบ(อัตนัย) เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ศาลปกครอง ใหม่ล่าสุดปี 59

220฿

คำอธิบาย

สรุปสาระสำคัญ พร้อมแนวข้อสอบ(อัตนัย) เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ศาลปกครอง ใหม่ล่าสุดปี 59

สารบัญ
ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 กฎหมายปกครอง
ส่วนที่ 1 ความหมายของกฎหมายปกครอง
ส่วนที 2 การกระทำทางปกครอง
ส่วนที่ 3 หลักในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย
ส่วนที่ 4 การควบคุมฝ่ายปกครอง
บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ 1 คดีปกครอง
ส่วนที่ 2 การเสนอคำฟ้อง
ส่วนที่ 3 การฟ้องคดีปกครอง
ส่วนที่ 4 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ส่วนที่ 5 การดำเนินการพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ 6 คำพิพากษาและคำสั่งศาล
บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ 2 ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาทางปกครอง
ส่วนที่ 3 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 4 ผลของคำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 6 การบังคับทางปกครอง
บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา
ส่วนที่ 2 ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่กระทำต่อบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 3 ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ส่วนที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 5 สิทธิของผู้เสียหายในการเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 6 การเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
บทที่ 6 กฎหมายว่าด้วยข้อมูล่ข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 1 เจตนารมย์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 2 ขอบเขตของกฎหมายข้อมูลข่าวรสารของราชการ
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
ส่วนที่ 5 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ส่วนที่ 6 การตรวจสอบการละเมิดกฎหมายข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ส่วนที่ 7 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 8 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดข้อมูลข่าวสาร
บทที่ 7 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน
บทที่ 8 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
บทที่ 9 รวมข้อสอบ (อัตนัย) เจ้าพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ส่วนที่ 2 กฎหมายปกครอง
ส่วนที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทงปกครอง
ส่วนที่ 5 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 7 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ 8 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ