CA-288 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย นักทัณฑวิทยา ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ เน้นแนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรใหม่

250฿

คำอธิบาย

CA-288 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย นักทัณฑวิทยา ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ เน้นแนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรใหม่

สารบัญ
ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
แนวข้อสอบระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 +ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว(พ.ศ. 2557)

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี