HI-274 รวมกฎหมายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ ฉบับมาตรฐาน

185฿

คำอธิบาย

HI-274 รวมกฎหมายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ ฉบับมาตรฐาน

รหัสสินค้า HEP0070
รวมกฎหมายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ ฉบับมาตรฐาน

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558
จำนวน: 376 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
ราคา 185 บาท
จัดทำโดย Hi-ED