BC-8119 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องชายและอื่นๆ

260฿

คำอธิบาย

BC-8119 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องชายและอื่นๆ

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ผู้บริหารโครงสร้าง
• แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559-2562
• เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
• การบริหารงานราชทัณฑ์
• ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
• ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
• สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
• พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2579 และที่แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2523
• กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
• กฎกระกทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ.2506
• ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์
• พระราชบัญญัติวิธปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
• ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
• พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการ กรมราชทัณฑ์
• ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณราชทัณฑ์ พ.ศ. 2552
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แล้ววิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ ฯ 2 ชุด
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2 ชุด
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ 2 ชุด
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกังขังตามประมวลกฎหมายอาญา 2 ชุด
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ 2 ชุด
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
– เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
– เจาะข้อสอบพิเศษเจ้าพนักงานราชทัณฑ์
– เจาะรวมแนวข้อสอบเกี่ยวกับราชทัณฑ์

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER