CA-287 เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลย

250฿

คำอธิบาย

CA-287 เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลย

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 110/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
– กฎหมายว่าด้วย ราชทัณฑ์
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตาม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่ผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1 +ฉบับที่ 2)
– แนวข้อสอบ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 +ฉบับที่ 2)
– พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
– ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
– เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
– แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี