รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักวิเคราะห์ งบประมาณ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2559 พร้อมเฉลยทุกข้อ

220฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักวิเคราะห์ งบประมาณ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2559 พร้อมเฉลยทุกข้อ

สารบัญ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องรับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2559
1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ส่วนที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
ส่วนที่ 2 ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
ส่วนที่ 5 กฎหมายและกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชแผ่นดิน
– กฎหมายว่าด้วยระเบัยบข้าราชการพลเรือน
– กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
– กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
– กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับด้านการงบประมาณ
ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ส่วนที่ 9 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ความคุ้มค้า ความเหมาะสม หรือการประเมินผลกระทบของโครงการ
ส่วนที่ 10 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 11 ระเบียบว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ