กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พนักงานด้านการเกษตร 3

165฿

คำอธิบาย

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พนักงานด้านการเกษตร 3

สารบัญ

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การสอบฯ
รวมข้อสอบ 500 ข้อ พนักงานด้านเกษตร 3
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี พ.ศ.2555
ส่วนที่ 1 วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
1. ความสามารถทางด้านตัวเลข
– อนุกรม
– โจทย์คณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ข้อมูล

ราคา 165 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ