SP-404 พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

230฿

คำอธิบาย

SP-404 พนักงานด้านเกษตร 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

สารบัญ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

* วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

* ประวัติสำนักงานกองทุนกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

* ภารกิจและบริการ

* การพัฒนาครูยาง

* อำนาจหน้าที่ของคณะกรรม (ก.ส.ย.) ตามพรบ.กองทุนฯ
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
เทคโนโลยีผลิตการเกษตร
พืชศาสตร์
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
ดิน

* ลักษณะทั่วไปของดิน

* สมบัติบางประการและปรับปรุงคุณภาพของดิน

* ความสัมคัญของดิน

* คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

* น้ำในดิน

* อากาศในดิน

* สิ่งมีชีวิตในดิน

* อินทรีวัตถุในดิน

* ปฏิกิริยาของดิน

* ธาตุอาหารในดิน

* ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

* สรุป ดิน
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ความรู้เกี่ยวกับยางพารา
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยางพารา
แนวข้อสอบความเกี่ยวกับเกษตร

 

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY