ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ทุกตำแหน่งต้องสอบ

120฿

คำอธิบาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ทุกตำแหน่งต้องสอบ

• พ.ร.บ. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 แก้ไขโดย พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2530 (ปัจจุบัน)
• ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ…… ยางพารา!
ประกอบด้วย
– ประวัติ – และความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
– ประวัติและความรู้เกี่ยวกับการกำเนิดสวนยางพาราในประเทศไทย
– วิธีการปลูกยาง – การดูแลรักษายางพารา
– รายชื่อคณะผู้บริหาร – บุคคลสำคัญ (อดีต – ปัจจุบัน)
– พื้นที่เพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย ฯลฯ

 

ราคา 120 บาท
จัดทำโดย อ.กฤติน วงศ์หาริมาตร