รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นิติกร สกย. พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 57

185฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นิติกร สกย. พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 57

สารบัญ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเรื่องการสอบฯ
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี พ.ศ.2557
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
1.2 ความรูเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
1.3 ความสามารถทั่วไป
– อนุกรม
– โจทย์คณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
– อุปมาอุปไมย
– เงื่อนไขภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
1.4 ความสามารถทางด้านภาษา
1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft PowerPoint)
– การเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ส่วนที่ 1 กฎหมายอาญา
ส่วนที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส่วนที่ 3 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ 4 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ส่วนที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ส่วนที่ 8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ส่วนที่ 9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ส่วนที่ 10 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

ราคา 185 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ