นิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม

200฿

คำอธิบาย

นิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม

ประกอบด้วย

* สรุปกฎหมายอาญา

* สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 3

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 4

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ