SP-388 บริหารธุรกิจ ปริญญาโท

250฿

คำอธิบาย

SP-388 บริหารธุรกิจ ปริญญาโท

สารบัญ
ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจสังคม
แนวข้อสอบ RGRE
ความสามารถด้านปริมาณและตัวเลข
ความสามารถด้านเหตุการณ์และความถนัดทางเชาว์ปัญญา
เฉลยคำตอบ ความสามารถด้านปริมาณและตัวเลข
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความสามารถทางวิชาชีพ
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความสามารถทางวิชาชีพ
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความถนัดเฉพาะสาขา
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความถนัดเฉพาะสาขา
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 1
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 4
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 5
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักการบริหาร ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY