SP-387 รัฐศาสตร์ ปริญญาโท ข้อสอบ ล่าสุด ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

250฿

คำอธิบาย

SP-387 รัฐศาสตร์ ปริญญาโท ข้อสอบ ล่าสุด ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

สารบัญ
-ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
-ระบอบการเมืองการปกครองของสังคมโลก การเมือง การปกครอง
-ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
-แนวข้อสอบ ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
-เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ ประชาคมเซียน ASEAN COMMUNITY
-สรุปการเมือง การปกครองไทย
-ปัญหาการเมืองการปกครองไทยปัจจุบัน
-การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและวิชารัฐศาสตร์
บทที่ 2 แนวความคิดว่าด้วยรัฐ
บทที่ 3 ทฤษฎีและปรัชญาทางการเมือง
บทที่ 5 การเมือง การปกครองเปรียบเทียบ
บทที่ 6 สถาบันการเมือง
-หลักสังคมวิทยากับสังคมวัฒนธรรมไทย
-แนวข้อสอบ การเมือง การปกครองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
-แนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
-เฉลยคำตอบแนวข้อสอบแผนฯ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ (พศ.2555-2559)
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
-เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
-เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
-เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY