SP-385 ปริญญาโท (มร.) นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-385 ปริญญาโท (มร.) นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
1. แนวข้อสอบกฎหมายระหว่างประเทศ
2. กฎหมายระหว่างประเทศ
3. สรุปสาระสำคัญหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
4. หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
– เขตแดนและเขตอำนาจรัฐ
– เขตอำนาจรัฐหรือดุลอาญา
– เขตอำนาจรัฐเหนือบุคคล
– เรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
– การห้ามใช้กำลัง (สงคราม)
– ความรับผิดชอบของรัฐ
5. ความรู้เกี่ยวกับ สนธิสัญญา
6. อุดมการณ์ทางการเมือง
7. สรุปประเด็นสำคัญหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
8. ความรู้ทั่วไปหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
9. วิวัฒนาการของกฎหมายสนธิสัญญา
– วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญา
– ขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
– คำนิยามของสนธิสัญญา
– ประเภทของสนธิสัญญา
– ขั้นตอนการทำสนธิสัญญา
– การรับรองและยืนยันความถูกต้องของข้อบทในสนธิสัญญา
– การให้ความยินยอมและผูกพันตามผลของสนธิสัญญา
10. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

– ระบบระหว่างประเทศหลังสงครามเย็น
– บทบาทเศรษฐกิจที่สำคัญของสถาบัน/องค์การ/กลุ่มระหว่างประเทศในระดับเศรษฐกิจระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน
– สหภาพยุโรป
– ระเบียบโลกในยุคหลังสงครามเย็น
– สัจจนิยมแนวใหม่
– ทฤษฎีสันติภาพเชิงประชาธิปไตย
– ระเบียบระหว่างประเทศ
– ระเบียบโลก
– ระเบียบโลกหลังยุคสงครามเย็น

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY