CA-278 วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ป.ส. ระดับ3 เจาะข้อสอบตรงประเด็น

250฿

คำอธิบาย

CA-278 วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ป.ส. ระดับ3 เจาะข้อสอบตรงประเด็น

สารบัญ
1.ประวัติย่อการจัตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.
2.บทบาทของสำนักงาน ป.ป.ส.
3.วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ส.
4.อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
5.สรุปความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม
6.สรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 10 ประเทศ ASEAN
7.แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
8.แนวข้อสอบอาเซียน
9.แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
10.สรุปนโยบายและการวางแผน
11.การจัดทำแผนงานและโครงการ
12.วิธีการวางแผน
13.การบริหารแผนงานและโครงการ
14.การวิเคราะห์โครงงานและแผนงาน
15.แนวข้อสอบ นโยบาย-แผน-โครงการ
16.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
17.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
18.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
19.พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถถาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
20.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
21.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
22.แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ แคมปัส