สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ใหม่ล่าสุด

300฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระบวนการวางแผน – โครงการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระบวนการวางแผน – โครงการ
– พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
– พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่าจิตและประสาท พ.ศ.2518
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
– พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2534
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2545
– พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต