BC-8100 เจาะข้อสอบ นายทหาร สัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก

250฿

คำอธิบาย

BC-8100 เจาะข้อสอบ นายทหาร สัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก

สารบัญ
• แนวข้อสอบภาษาไทย
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 5
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 6
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 7
• แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบคำศัพท์
• แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
– ถาม-ตอบ อัปเดตข่าวเหตุการณ์ช่วงเดือนกันยายน 2558
– ข่าวทั่วไป
– ข่าวเศรษฐกิจ และการเมือง
– ถาม-ตอบอัปเดตข่าวเหตุการณ์ พ.ศ. 2558
– การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557
– สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
– สภาปฏิรูปแห่งชาติ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– การทหารของไทย
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปชุดที่ 6 ชุด รวม 195 ข้อ
– เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง 81

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER