SP-366 สรุป+ข้อสอบ กลุ่มที่ 5 นิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-366 สรุป+ข้อสอบ กลุ่มที่ 5 นิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก ล่าสุด

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
– สรุปภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
– แนวข้อสอบวิชาภาษาองักฤษชุดที่ 1 (Structure and Expression)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอสบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้ทั่วไป
– สรุปเศรษฐกิจพอเพียง
– ข้อสอบข่าวปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม
– เฉลยคำตอบ
– สรุประบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร
– แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY