SP-362 สรุป+แนวข้อสอบเก่า นายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก วิชาทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-362 สรุป+แนวข้อสอบเก่า นายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก วิชาทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
– วิชาภาษาไทย การอ่านคำในภาษาไทย
– คำที่มักอ่านผิด
– การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
– คำราชศัพท์และคำสุภาพ
– คำประพันธ์หรือร้อยกรอง
– ข้อสอบภาษาไทย
– เฉลยคำตอบข้อสอบภาษาไทย
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
– ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
– เฉลยแนวคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง
– เฉลยแนวคำตอบ
– แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY