เจาะข้อสอบ 1,400 ข้อ นายทหารประทวนสัสดี ประจำปี 60

200฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,400 ข้อ นายทหารประทวนสัสดี ประจำปี 60

สารบัญ

เจาะข้อสอบ 1,400 ข้อ นายทหารประทวนสายงานสัสดี
ส่วนที่ 1 : ภาษาไทย (สรุปสาระสำคัญพร้อมเจาะข้อสอบ)
– การเขียนประโยค
– การสะกดคำ การอ่านคำ ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
– เจาะข้อสอบ การเขียนประโยค
– เจาะข้อสอบ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
– เจาะข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ
– เจาะข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
– รวมข้อสอบวิชาภาษาไทย

ส่วนที่ 2 : ภาษาอังกฤษ (เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบละเอียด)
– Reading for comprehension
– Structure
– Vocabulary
– Grammar
– Conversation

ส่วนที่ 3 : ความรู้ทั่วไป (เข้มข้นทุกเนื้อหาตรงข้อสอบจริง)
– ภูมิศาสตร์
– ประวัติศาสตร์
– ศิลปวัฒนธรรม
– การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
– การทหาร

ส่วนที่ 4 : ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ครอบคลุมทุกเนื้อหา)
– Microsoft Word
– Microsoft Excel
– Microsoft Power Point
– การเขียนและการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
– รวมแบบทดสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ประวัติความเป็นมา กรมยุทธศาสตร์ทหารบก

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว