เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ นายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี ปี 60

189฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ นายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี ปี 60

สารบัญ

• ภาษาไทย
– สรุปประเด็นสำคัญ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ

• ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ – Reading
– แนวข้อสอบ – Vocabulary
– แนวข้อสอบ – Structure Sentence
– สรุปประเด็นสำคัญ + แนวข้อสอบ – Grammar
– แนวข้อสอบ – Conversation

• ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ
– สรุปประเด็นสำคัญ
– เจาะแนวข้อสอบการเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
– เจาะแนวข้อสอบ word: Excel : Power Point
– เจาะแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

• ความรอบรู้
– สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสัสดี
– ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ. 2553
– เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสัสดี เหตุการณ์ต่างๆ
– เจาะแนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน ASEAN
– เจาะแนวข้อสอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
– เจาะแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2555-2559
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเทศไทย

 

ราคา 189 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G