GB-230 นายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น

265฿

คำอธิบาย

GB-230 นายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น

สารบัญ
1.ทฤษฎีโครงสร้าง
1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบโครงสร้าง
1.2 คำกำจัดความที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
1.3 ชนิดของโครงสร้าง
1.4 หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง
1.5 ความมั่นคงของโครงสร้าง
1.6 ดีเทอร์มิเนชีของโครงสร้าง
1.7 หลักการเขียนแนวการโก่งตัวขององค์อาคาร
1.8 แบบฝึกหัดทัายบท
2.การวิเคราะห์โครงสร้าง
2.1 วิศวกรรมฐานราก
2.1.1 บทนำ
2.1.2 ประเภทของฐานรากตื้น
2.1.3 ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกประลัย
2.1.4 ทฤษฎีของความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยของดิน
2.1.5 ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยสุทธิ
2.1.6 ส่วนปลอดภัย
2.1.7 ผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อค่าUitimeta capaclry
2.1.8 ความสามารถในกรรับน้ำหนักบรรทุกของดินในสภาพดินหลายชั้น
2.2 การประมาณและวิเคราะห์ราคา
2.2.1 เอกสารที่ใช้ในการประมาณราคา
2.2.2 ชนิดของงานก่อสร้าง
2.2.3 แหล่งที่มาของข้อมูล
2.2.4 หลักการทำการประมาณราคา
2.2.5 หัวใจในการจัดทำการประมาณราคา
2.2.6 ประเภทของการประมาณราคาตามลักษณะกิจกรรม
2.2.7 ประเภทของการประมาณราคาตามความต้องการ
2.2.8 แบบฟอร์มของการประมาณราคา
2.2.9 ขั้นตอนในการประมาณราคา
2.3 การคำนวนออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก,โครงสร้างไม้และแหล็ก
2.3.1 ปอร์ดแลนด์ชีเมนต์
2.3.2 ปฎิกิริยาระหว่างปอร์ดแลนด์ชีเมนกับน้ำ
2.3.3 มวลรวม
2.3.4 น้ำ
2.3.5 สารสะสมเพิ่มและตัวเดิม
2.3.6 ช่องว่างในคอนกรีต
2.3.7 คอนกรีต
2.4 การบริหารก่อสร้าง
2.4.1 ส่วนประกอบของการจัดองค์าร
2.4.2 ความสำคัญของการจัดองค์การ
2.4.3 ข้อพิจารณาในการจัดองค์การบริหารงานก่อสร้าง
2.4.4 แบบรูปของการจัดองค์การ
2.5 การออกบบพื้นทาง
2.5.1 ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ
2.5.2 น้ำหนักที่กระทำกับโครงสร้าง
2.5.3 ลักษณะของน้ำหนักที่กระทำบนโครงสร้าง
2.5.4 หน่วยแรงที่ยอมให้ในการก่อสร้าง
2.5.5 แบบฝึกหัดท้ายบท
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 6
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 7
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 8
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 9
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 10
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 10
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 11
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 11
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 12
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 12

 

ราคา 265 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง