SP-352 คู่มือสอบเข้า กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-352 คู่มือสอบเข้า กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เกร็ดความรู้อาเซียน
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (New Theory)
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
– องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
– ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY