SP-350 คู่มือสอบ ตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตรป้องกันปราบปราม สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-350 คู่มือสอบ ตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตรป้องกันปราบปราม สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
ข้อสอบแบบปรนัย วิชาประมวลกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบ : แบบปรนัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– โจทก์ร่วม
– หมายอาญา
– ใครคือพนักงานสอบสวน
– การสอบสวนจำเป็นแก่การฟ้องคดีของพนักงานอัยการ
– การสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย
– การร้องทุกข์
– การถอนคำร้องทุกข์
แนวข้อสอบ : แบบปรนัย กฎหมายลักษณะพยาน
แนวข้อสอบ : แบบปรนัย กฎหมายลักษณะพยาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ จริยธรรม / จริยธรรมตำรวจ
เฉลยแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เฉลยแนวคำตอบ
แนวข้อสอบ : วิชาภาษาไทย เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ : วิชาภาษาไทย เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล
เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY