ชุดเก็งข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

350฿

คำอธิบาย

ชุดเก็งข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

สารบัญ
– เก็งข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– เก็งข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เก็งข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 (พยานหลักฐาน)
– เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
– เก็งข้อสอบกฎ ก. ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– เก็งข้อสอบกฎ ก. ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เก็งข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เก็งข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
– เก็งข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต