CA-262 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นายร้อยตำรวจ ตำแหน่งนิติกร ใหม่ล่าสุด ชุดเจาะข้อ

250฿

คำอธิบาย

CA-262 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นายร้อยตำรวจ ตำแหน่งนิติกร ใหม่ล่าสุด ชุดเจาะข้อ

สารบัญ
– ประวัติตำรวจไทย
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน(ตามป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
• ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
– แนวข้อสอบอนุกรม
– แนวข้อสอบอุปมา – อุปไมย
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
– แนวข้อสอบเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
– แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
• ข้อสอบส่วนของภาษาอังกฤษ
– โครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tense
– Conjunction (คำเชื่อม)
– ข้อสอบส่วนไวยากรณ์
– General Conversation (สนทนาทั่วไป)
– ข้อสอบศัพท์ (Vocabulary)
– เรื่องของความเข้าใจการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
-พรบ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ กฎ.ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ กฎ.ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี