CA-261 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. ป้องกันและปราบปราม กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

250฿

คำอธิบาย

CA-261 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. ป้องกันและปราบปราม กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

สารบัญ
ประวัติตำรวจไทย
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ตามป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
• ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
– แนวข้อสอบ อนุกรม
– แนวข้อสอบ อุปมา – อุปไมย
• การประยุกจิวิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบ โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
• ข้อสอบส่วนของภาษาอังกฤษ
– โครงสร้าง Tense ทั่ง 12 Tense
– Conjunction(คำเชื่อม)
– ข้อสอบส่วนของไวยากรณ์
– General Conversation (สนทนาทั่วไป)
– ข้อสอบศัพท์ (Vocabulary)
– เรื่องของความเข้าใจการอ่านบทความ ( Reading Comprehension)
– พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ กฎ.ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ กฎ.ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี