CA-257 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบจากสนามสอบจริง นายร้อยตำรวจ การบัญชีเล่มเดียวครบ

250฿

คำอธิบาย

CA-257 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบจากสนามสอบจริง นายร้อยตำรวจ การบัญชีเล่มเดียวครบ

สารบัญ
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ประวัติตำรวจไทย
• ความสามารถทั่วไป
บทที่ 1 ความสามารถทางด้านตัวเลข
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 3 การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
บทที่ 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล (การสรุปความ)
บทที่ 5 เงื่อนไขสัญลักษณ์
บทที่ 6 เงื่อนไขภาษา
บทที่ 7 แนวข้อสอบอุปมา – อุปไมย
• วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ
– แนวข้อสอบความบกพร่องของประโยค
– แนวข้อสอบเรื่องความสัมพันธ์
– แนวข้อสอบการสะกดคำให้ถูกต้อง
– แนวข้อสอบเติมคำ – กลุ่มคำในช่องว่าง
– แนวข้อสอบราชาศัพท์
– แนวข้อสอบการอ่านบทความ – การทำความเข้าใจบทความ
– แนวข้อสอบเรื่องความหมายใช้คำหรือกลุ่มคำ
• ข้อสอบส่วนของภาษาอังกฤษ
– เทียบโครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tense
– Adjective Clause
– Conjunctions (คำเชื่อม)
– ข้อสอบส่วนของไวยากรณ์
– General Conversation (สนทนาทั่วไป)
– ข้อสอบศัพท์ (Vocabulary)
– เรื่องความเข้าใจการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• กลุ่มตำแหน่งรอง สว. บัญชี การเงินและบัญชี
– แนวข้อสอบหลักการบัญชีทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบหลักการบัญชีทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
– แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY