ชุดเก็งข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. การเงิน / บัญชี บุคคลภายนอก

300฿

คำอธิบาย

ชุดเก็งข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. การเงิน / บัญชี บุคคลภายนอก

สารบัญ
– เก็งข้อสอบหลักการบัญชี ชุดที่ 1
– เก็งข้อสอบหลักการบัญชี ชุดที่ 2
– เก็งข้อสอบหลักการบัญชี ชุดที่ 3
– เก็งข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
– เก็งข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
– เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
– เก็งข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวน ข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
– เก็งข้อสอบ กฎ ก.ตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เก็งข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เก็งข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันติวนิติธนิต