SP-346 สรุป+ข้อสอบล่าสุด นายร้อย รองสว. การเงินและบัญชี บุคคลภายนอก

350฿

คำอธิบาย

SP-346 สรุป+ข้อสอบล่าสุด นายร้อย รองสว. การเงินและบัญชี บุคคลภายนอก

สารบัญ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– แนวข้อสอบพื้นฐานการเงิน/การบัญชีฃ
– หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
– มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบพร้อมคำเฉลย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธี-พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
– การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY