เตรียมสอบ นายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป

240฿

คำอธิบาย

เตรียมสอบ นายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป

สารบัญ
บทที่ 1 การวิเคราะห์เหตุผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
– สูตรต่างๆทางคณิตศาสตร์
– ทฤษฎีทางเรขาคณิต
– มาตราต่างๆ
– ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์
บทที่ 2 การวิเคราะห์เหตุผลความเพียงพอของข้อมูล
– ตัวอย่าง
– แบบฝึกหัดข้อมูลเพียงพอ
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรม
– หลัก และวิธีการทำโจทย์อนุกรม
– แบบฝึกหัดอนุกรมเลขคณิต
บทที่ 4 การวิเคราะห์เงื่อนไขสัญลักษณ์
– ความหมายของสัญลักษณ์
– ตัวอย่างโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์
– แบบฝึกหัดเงื่อนไขสัญลักษณ์ตามแบบการสอบ ก.พ.
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคำโดยแผนภูมิวงกลม
– แบบฝึกหัดแผนภูมิวงกลม
บทที่ 6 การวิเคราะห์สรุปความทางภาษา
– ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ (สรุปความเชิงตรรกะ)
– แบบฝึกหัดสรุปความ
บทที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ อุปมาอุปไมย
– ตัวอย่างอุปมาอุปไมย
– แบบฝึกหัด อุปมาอุปไมย
ภาคผนวก ก. แบบทดสอบความสามารถรูปแบบต่างๆ
– คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– แผนภูมิ ตาราง กราฟ และวงกลม
– การวิเคราะห์เงื่อนไขสัญลักษณ์
– ตัวเลขอนุกรม
– อนุกรมในรูปเลขาคณิต
– อนุกรมสัมพันธ์
– อุปมาอุปไมยภาษา
– อุปมาอุปไมยแบบภาพ
– การโยนลูกเต๋า
– การพับกล่องกระดาษ
– แยกภาพ
– ภาพเมทริกซ์
– ความสัมพันธ์ของกลุ่มคำในลักษณะแผนภูมิวงกลม
– การจำแนกประเภท – ไม่เข้าพวก
– การจำแนกประเภท – เข้าพวก
– การจำแนกประเภทแบบภาพ
– แบบตัวร่วม/แบบตัวต่าง
– ศัพท์สัมพันธ์
– คำตรงข้าม
– การสรุปความ
– การสังเคราะห์ลำดับเหตุการณ์
– การใช้ภาษา
ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อสอบ
– ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
– ภาคภาษาไทย

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)