ชุดเก็งข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร รองสว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

350฿

คำอธิบาย

ชุดเก็งข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร รองสว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

สารบัญ
1. เก็งข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เก็งข้อสอบ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
3. เก็งข้อสอบภาษาไทย
4. เก็งข้อสอบทักษะงานอำนวยการ
– ความรู้พื้นฐานฝ่านกำลัง
– ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง
– ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
– ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ
– ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ
– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน
5. เก็งข้อสอบความรู้พื้นฐานของระเบียบการเงิน
6. เก็งข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
7. เก็งข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8. เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
9. เก็งข้อวอลกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สถาบันติวนิติธนิต