BC-8094 เจาะข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ชั้นสัญญาบัตร

299฿

คำอธิบาย

BC-8094 เจาะข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ชั้นสัญญาบัตร

สารบัญ
• เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
• เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
• เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
• เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557
• เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
• เจาะข้อสอบ กฎ ก. ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ พ.ศ. 2551 และปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
• เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546
• เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1
• เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2
• เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3
• เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4
• เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 5
• เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 6
• เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางด้านโครงสร้าง (Stucture/Grammar)
• เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
• เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
• เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

ราคา 299 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ