กฎหมายอาญา 1

225฿

คำอธิบาย

กฎหมายอาญา 1

สารบัญ

กฎหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ 1)

ภาค 1 (บทบัญญัติทั่วไป)

ลักษณะ 1 บทบัญญัติใช้แก่ความผิดทั่วไป

หมวด 1 บทนิยาม (มาตรา 1)

หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา (มาตรา 2-1)

หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

หมวด 4 ความรับผิดทางอาญา (มาตรา 59-79)

หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด (มาตรา 80-82)

หมวด 6 ตัวการ และผู้สนับสนุน

หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง

หมวด 8 การกระทำความผิดอีก (มาตรา 92-99)

หมวด 9 อายุความ (มาตรา 95-101)

ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ (มาตรา 102-106)

แนวข้อสอบ

เฉลย

บรรณานุกรม

ราคา 225 บาท

จัดทำโดย บาลานซ์