กฎหมายอาญา 2

260฿

คำอธิบาย

กฎหมายอาญา 2

สารบัญ

กฎหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ 2)

ภาค 2 (ความผิด)

ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/1-135/4)

ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา (มาตรา 206-208)

ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวความสงบสุขของประชาชน (มาตรา 209-216)

ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า

ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ภาค 3 ลหุโทษ

ราคา 260 บาท

จัดทำโดย บาลานซ์