กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4

220฿

คำอธิบาย

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4

สารบาญ

บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีรากฐานมาจากความผิดฐานลักทรัพย์

บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชก (มาตรา 337)

บทที่ 3 ความผิดฐาน “รีดเอาทรัพย์” (มาตรา 338)

ราคา 220 บาท

จัดทำโดย ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์