กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1

280฿

คำอธิบาย

กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1

สารบัญ

บทที่ 1 กรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวและกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท

บทที่ 2 หลักในประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 (บทบัญญัติทั่วไป)

บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา 136 ถึงมาตรา 166)

และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา 167 ถึงมาตรา 205)

ราคา 280 บาท

จัดทำโดย ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์