พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

100฿

คำอธิบาย

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

สารบัญ

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 พร้อมด้วยบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ

ราคา 100 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group