พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547(ฉบับปรับปรุง 2555)

240฿

คำอธิบาย

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547(ฉบับปรับปรุง 2555)

สารบัญ
เตรียมสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ฉบับปรับปรุง 2555)
พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
* หน้า 1- 46
พระราชบัญญติ ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554
* หน้า 47 – 53
พระราชกฤษฏีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2554

* หน้า 55-58
พระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำตวจแหน่งชาติ พ.ศ. 2552

* หน้า 59 -76
กฎกระทรวง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552
* 77 – 153
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
* หน้า 155-157
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
(แนบท้ายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๖/ว๐๐๕ ลง ๓๑ ม.ค.2554)

* หน้า 158 – 165
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

* หน้าที่ 166 – 177
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (บับที่ 2)
พ.ศ. 2553
* หน้า 178 – 180
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553 (แนวท้าย
กฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
(ฉบับที่2)พ.ศ.2553)
*หน้า 181 – 188
กฎก.ตร.ว่าด้วยการสือบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
* หน้า 189 – 203
แนวข้อสอบ วิชา พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และ เฉลย

* หน้า 205 – 277
แนวข้อสอบ วิชา กฎ ก.ตร. และเฉลย
* หน้า 278 – 306

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย บาลานซ์