รวมข้อสอบ 800 ข้อ จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 59

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 800 ข้อ จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 59

สารบัญ
ประกาศสอบสวนสวนคดีพิเศษเรื่อง รับสมัครฯ
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคม และนโยบายรัฐบาล
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจทางด้านงานสารบรรณ งานธุรการ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ

 

ตัวอย่างแนวข้อสอบภายในเล่ม กรมสอบสวนคดีพิเศษDSI

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษสังกัดกระทรวงใด
ก. องค์กรอิสระ
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. ศาลยุติธรรม
ง. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 

คำตอบ ข. กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. Department of Special Investigation
ข. Department of Investigation
ค. Ministy of Special Investigation
ง. Ministy Investigation

 

คำตอบ ก. กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า ” Department of Special
Investigation” มีชื่อย่อว่า DSI

 

 

ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ

3. ข้อใดมิใช่ลักษณะของแผน
ก. เป็นเรื่องในอนาคต
ข. มีการกระทำ
ค. เป็นที่รวบรวมข้อมูลเป็นจำนวนมาก
ง. ต้องแสวงหากำไร

 

คำตอบ ง. ลักษณะสำคัญของแผนคือ
1. เป็นเรื่องในอนาคต
2. เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. เกี่ยวข้องกับการจัดองค์การและเจ้าหน้าที่

 

จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ