สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

250฿

คำอธิบาย

สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

สารบัญ
– ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
– แนวข้อสอบ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
– บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมืองเศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบ ข่าวปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบาย รัฐบาล
– นโยบายรัฐบาล
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2548)
– ข้อสอบความรู้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2548)
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระบวนการวางแผนโครงการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระบวนการวางแผนโครงการ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยแนวคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ อาเซียน (พร้อมเฉลย)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY